Your domain registration is pending. Check back in an hour

EVERYONE IS WELCOME!

Sứ vụ của chúng tôi là biết Chúa Giê-xu Christ; tôn cao Ngài là Cứu Chúa, Ðấng Thánh Hóa, Ðấng Chữa Lành, Vua Hồi Lai; và hoàn tất Đại Mạng Lệnh của Ngài.

Our mission is to know Jesus Christ; exalt Him as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King; and complete His Great Commission.

Contact Us

Contact

Call now
  • (714) 307-5174

Address

Get directions
651 Milton Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
USA

Business Hours

Mon:8:00 AM – 5:00 PM
Tue:8:00 AM – 5:00 PM
Wed:8:00 AM – 5:00 PM
Thu:8:00 AM – 5:00 PM
Fri:8:00 AM – 5:00 PM
Sat:8:00 AM – 5:00 PM
Sun:8:00 AM – 5:00 PM
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.